cz en

Tisková zpráva

Tisková zpráva

14. 02. 2019

Název projektu:                             Rozvoj mezisektorové spolupráce RMTVC s aplikační sférou v oblasti výzkumu progresivních a inovací klasických kovových 
                                                        materiálů a technologií s využitím metod modelování

 Název operačního programu:         Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

 R. č.:                                               CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008399

 Příjemce projektu:                           Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

                                                         Fakulta materiálově-technologická, FMT

                                                         Regionální materiálové technologické výzkumné centrum, RMTVC

 Partneři bez finančního příspěvku:  Brembo Czech s.r.o.

                                                          ŽDB DRÁTOVNA a.s.

                                                          POLITECHNIKA ŚLĄSKA

                                                          Strojírny a stavby Třinec, a.s.

Partneři s finančním příspěvkem:      TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.

                                                           MATERIÁLOVÝ a METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o.

 Doba realizace projektu:                   od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2022

 Celkové způsobilé výdaje projektu:   93 779 617,20 Kč

Z toho dotace ve výši:                         89 090 636,34 Kč              

Hlavním cílem projektu je využít lépe stávající potenciál know-how průmyslového zaměření regionu a zvýšit jeho konkurenceschopnost pomocí realizace výzkumu kovových materiálů a studia procesů jejich výroby na společném výzkumném pracovišti Regionálního materiálově technologického výzkumného centra (RMTVC) s Partnery a následným šířením a využitím získaných výsledků v regionu Ostravské aglomerace.