cz en

Představení centra

Cíl projektu

Cílem projektu je provozovat laboratoře a týmy, které vyvíjejí, připravují, zkoumají a optimalizují pokročilé materiály a technologie jejich přípravy pro aplikační sféru.

Činnost RMTVC

Činnost RMTVC je zaměřena na přípravu vysoce čistých materiálů, speciálních slitin, biomedicínských materiálů, vývoj materiálů pro vysokoteplotní aplikace a energetiku, přípravu materiálů progresivními technologiemi práškové metalurgie (magnetické materiály, frikční materiály, kompozitní materiály apod.), přípravu nanokrystalických materiálů na bázi neželezných kovů, jejich slitin a ocelí připravených extrémní plastickou deformací, výzkum pochodů v tekuté fázi probíhajících v reaktorech majících vliv na užitné vlastnosti materiálů, fyzikální a matematické modelování procesů tváření materiálů včetně kování a aplikace získaných poznatků na výzkum a vývoj technologie tváření komponent pro zařízení jaderné energetiky. Komplexnost řešení materiálově technologické problematiky je dále prohloubena studiem degradačních procesů sledovaných materiálů působením koroze, vysokých teplot, napěťových stavů a zkřehnutí vlivem působení vodíku a jejich vlivu na mechanismus degradace a bezpečnost při provozním nasazení.

Mladá generace

Z materiálového hlediska se jedná o nové progresivní materiály, ale i o tradiční konstrukční materiál jako je ocel. V souvislosti s vývojovými trendy světového průmyslu a obecně rostoucími požadavky na kvalitní konstrukční materiály došlo v minulých letech ke stabilizaci situace a významnému rozvoji českého hutnictví z pohledu kvality, efektivnosti a konkurenceschopnosti výroby. Zájem mladých lidí o studium tradičních technických disciplín se však už nepodařilo plně obnovit ani s pomocí rozvíjejících se podniků, dlouhodobě žádajících o relevantně vzdělané absolventy. Jedním z dalších cílů tohoto projektu je proto i vytvoření potřebného technického zázemí pro zvýšení zájmu mladé generace o studium materiálově technologických oborů.

Infrastruktura a materiálové zabezpečení

Součástí cíle je i zlepšení infrastruktury a materiálního zabezpečení tak, aby bylo možné zvýšit podíl studentů na výzkumu, vývoji a inovacích prováděných vysokou školou, zlepšit kvalitu odborné přípravy budoucích VaV pracovníků, zlepšit schopnost absolventů využívat pokročilé technologie a aplikovat nejnovější výsledky vědy do praxe.